Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

zgodność z RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomarex Sp. z o.o. ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin adres e-mail: info@pomarex.eu, tel. +48817435166
2. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

a. przedstawienia oferty swoich wyrobów i usług oraz przekazania informacji w odpowiedzi
b. na przesłane zapytanie (art. 6 ust. lit. a RODO);
c. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
f. ułatwienia kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane numer tel. komórkowego na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej.
4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez 5 lat licząc kolejnego roku po zakończeniu umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane po zakończeniu umowy. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy Pani/a dane będą przechowywane przez okres 36 miesięcy
5. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Podane dodatkowych danych nie jest niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na realizację umowy.